pavillonen opføres på legepladsen

Privatlivspolitik for Askildrup Bylaug

Bilag 1 – 1. udgave 20181028

Privatlivspolitik for Askildrup Bylaug

Revision 20181028 Askildrup Bylaugs’ dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Askildrup Bylaug er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Jørgen B Nielsen

                                          Adresse: Åvej 5 CVR/CPR: ----

                                      Telefonnr.: 29292521

                                               Mail: jorgen@jorgen-b.dk

                                          Website: ----

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger for medlemmer af Askildrup Bylaug:

 •  Almindelige personoplysninger:
 •  Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

2) Medlemsoplysninger for valgte medlemmer af Bylaugets bestyrelse:

 •  Almindelige personoplysninger:
 •  Information om evt. rolle i bylaugsbestyrelsen.
 •  Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, valgperiode.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 •  Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 •  Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger for bylaugets bestyrelse:

 • Askildrup Bylaugs håndtering af kontakt til medlemmer af bestyrelsen.
 •  Som led i møder, generalforsamling og arrangementer.

2) Formål med behandling af Personoplysninger for medlemmer:

 •  Som led arrangementer, medlemskontingenter, medlemskab.
 •  Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
 • Afholdelse af sociale arrangementer
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af bylauget eller bestyrelsen.

Medlem af bylauget:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 •  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kontaktoplysninger i op til 5 år efter din udmelding.

Bestyrelsen:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra oplysning om ny/ændret bestyrelsesmedlem og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kontaktoplysninger i op til 5 år efter din udtræden.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 •  Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 •  Retten til indsigt i egne personoplysninger
 •  Retten til berigtigelse
 •  Retten til sletning
 •  Retten til begrænsning af behandling
 •  Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 •  Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig hos formanden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bilaget er udarbejdet af Askildrup bylaugs bestyrelse 1. udgave 20181028.